Obchodní podmínky

Informace pro účastníky seminářů

 

 1. Závaznou přihlášku na seminář zašlete prosím obratem nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Přihlásit se můžete e-mailem, zaslat poštou přihlášku na sídlo společnosti nebo prostřednictvím webových stránek. Také lze zaslat přihlášku volnou formou se všemi potřebnými údaji.
 2. Na základě přihlášky budou účastníci zaregistrováni a v případě jakýchkoli problémů budou informováni o případném jiném termínu, jiném místu konání či zrušení přihlášky - semináře.
 3. Při neúčasti zaregistrovaného (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vracíme v případě písemného zrušení (mailem nebo poštou) alespoň 3 pracovní dny před konáním semináře.
 4. Platba za seminář:
  Po obdržení přihlášky účastníka vystavíme a zašleme registrovanému účastníkovi fakturu, kterou objednatel uhradí na č. účtu 217267638/0300 vedeného u ČSOB a.s. Plzeň, jako variabilní symbol uvede účastník číslo  daňového dokladu.
 5. Další formou je úhrada ceny semináře v hotovosti v den konání semináře při registraci nepřihlášeného účastníka. Účastníkovi bude vystaven příjmový pokladní doklad a na žádost mu bude vystaven dodatečně daňový doklad se všemi zákonnými údaji.
  V ceně semináře je zahrnuto malé občerstvení účastníků.Registrace účastníků probíhá v den konání semináře vždy v intervalu od 8.30 hod. do 9.00 hod.
 6. Pokud dojde k jakékoli změně, budou účastníci vždy kontaktování, ať už e-mailem nebo telefonicky.
 7. Součástí některých přednášek budou také písemné materiály, které obdrží účastník při registraci v den konání semináře. U některých seminářů je součástí vložného také ÚZ týkající se daného tématu.
 8. Pokud bude účastník požadovat potvrzení o účasti na semináři, dodatečně jej vystavíme a zašleme.

 

Nejsme plátci DPH.

 

GDPR

Vážení  a milí zákazníci,

 

naše společnost ADHOC SERVIS s.r.o., IČO: 27993001, se sídlem Slovanské údolí 373/76, 318 00 Plzeň, (dále jen „společnost“) je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

 

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

 

Prosím, berte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností, se prosím obraťte na Markétu Dvořákovou, jednatelku společnosti (tel. : 608 960 683 nebo na e-mailové adrese: dvorakova@adhocserevis.cz).

 

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků zejména z těchto důvodů:

 • uzavření smlouvy k poskytnutí služby školení
 • vedení databáze zákazníků a jejich kontaktních údajů (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení)
 • fakturace a vedení účetnictví
 • vedení pohledávek vůči zákazníkům

 

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, pokud:

 • je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (přijetí závazné objednávky), kterou s ní zákazníci uzavřeli; v případě, že zákazník odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, poskytnutí služby)
 • musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon
 • je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků, marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení)

 

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka, které poskytl v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodání služeb a to zejména v tomto rozsahu:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu. A dále jméno, příjmení, e-mail, telefonický kontakt zaměstnanců zákazníka účastnících se školení
 • popisné údaje: bankovní spojení
 • společnost nezpracovává žádné citlivé údaje

 

Zákazník bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

 • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
 • zpracovateli, se kterým společnost spolupracuje, jako je například správce databáze, účetní. Na základě žádosti zákazníka mu společnost poskytne informace o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

Společnost zpracovává údaje v elektronické a listinné podobě. Všichni zaměstnanci společnosti byli poučeni o zásadách ochrany osobních údajů zákazníků.

Společnost bude osobní údaje zákazníka uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv společnosti. Konkrétní informace budou zákazníkovi sděleny na jeho žádost.

 

Zákazník je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je zákazník oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.
Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.