PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD V ZÁKONÍKU PRÁCE pro r. 2020
Termín konání: 28. 01. 2020

Místo konání: HOTEL Plzeň, Budilova 161/15, Plzeň

Lektor: JUDr. Marie Salačová, specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací

PŘI PŘIHLÁŠENÍ VÍCE jak 2 účastníků do 22.01.2020 na jeden seminář poskytujeme slevu ve výši 5%!

prezentace účastníků: 8.30 hod.

začátek semináře 9.00 hod.

předpokládaný konec semináře 13.00 hod.

 

Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů je zahrnuta od 1. 1. 2007 do zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Rozsáhlá novela tohoto zákona, provedená zákonem č. 365/2011 Sb., nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012 a významně se dotýká také ustanovení, která upravují poskytování náhrad cestovních výdajů. Výklad bude proto zaměřen především na změny, které stále způsobují problémy a nejasnosti v poskytování předmětných náhrad a vysvětlení praktických komplikací, které vyplývají ze samotného zákonného znění.

V průběhu semináře budou, mimo jiného, zdůrazněny nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při poskytování náhrad cestovních výdajů, zejména při jejich výpočtech. Budou zodpovězeny všechny dotazy a bude reagováno na všechny připomínky z praxe, důraz bude kladen též na související právní předpisy, zejména na zákon o daních z příjmů. Výklad zahrne též upozornění na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

 

Seminář je určen pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i těch, kteří s touto problematikou pracují jako např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod. Výklady a vysvětlení budou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe.


Základní osnova semináře:

-         Nové zásady a principy zákoníku práce v aktuálním znění

-         Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů

-         Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (OSVČ), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným,

členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, ostatních osob v mimo pracovněprávních

vztazích

-         Rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a rozpočtové sféře

-         Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad

-         Princip poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se tyto náhrady poskytují

-         Výklad způsobu sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců

-         Jednotlivé druhy cestovních náhrad

-         Problematika poskytování a snižování (krácení) tuzemského i zahraničního stravného

-         Poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách

-         Nejčastější problémy a chyby spojené s vyúčtováváním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování,

kurzové přepočty, atd.)

-         Paušalizace cestovních náhrad

-         Další důležité související otázky a nejasnosti

-         Diskuse

Posluchačům se doporučuje mít na přednášku text zákoníku práce. Tento obdržíte jako součást vložného/ceny semináře v den jeho konání.

 

č. objednávky -  2020001

Cena semináře 1650,- Kč

ADHOC SERVIS s.r.o.

Slovanské údolí 76, 318 01 Plzeň

IČO: 27993001

č. účtu: 217267638/0300

tel: 608 960 683 Markéta Dvořáková – jednatel

www.adhocservis.cz

NEJSME PLÁTCI DPH!